Avtalevilkår

Nedenfor vil du finne avtalevilkår for våre forskjellige tjenester som alle kunder plikter og holde seg oppdatert på. Ved store endringer vil kunden motta mail, hvis det er endringer internt i bedriften er det viktig at dere sender en mail til mail@hornmedia.no med den nye epostadressen som skal få tilsendt informasjonen.
01)
Nettside
pluss-symbol

 Standard avtalevilkår for Horn Media Group AS nettsider – 01.01.2023

 1. Avtalens parter

Partene i denne avtalen er:

Horn Media Group AS (leverandør) org nr 977315093

Kunden som angitt i kontraktsdokumentet og som har bekreftet avtalen (Kunden)

 1. Avtaledokumenter og avtaleinngåelse

Denne avtalen består av følgende dokumenter: Kontraktsdokumentet, disse standardvilkårene og eventuelle skriftlige endringsavtaler. Ved motstrid mellom dokumentene skal kontraktsdokumentet ha forrangen. Avtalen er kun bindende når Leverandøren har mottatt kontraktsdokumentet bekreftet enten skriftlig eller på mail fra Kunden. Alle avtaler inngått med leverandøren skal gjøres skriftlig herunder fysisk signatur eller digital bekreftelse. Eventuelle endringer i eksisterende avtale skal gjøres skriftlig i form av ny avtale eller skriftlig endringsavtale. Personen som inngår avtalen eller endringer i avtalen bekrefter at han/hun har signaturrett for Kunden.

2.1 Avtalevilkår

Dette dokumentet beskriver vilkår for tjenesten nettsider. Separate avtalevilkår eksisterer for leverandørens øvrige tjenester.

Leverandøren benytter tredjepartsleverandør på publiseringsplattform/verktøy. Ved inngåelse av denne avtalen aksepterer Kunde tredjepartsleverandør sine retningslinjer.

2.2 Produkter og pris

Kunde er opplyst, i kontraktsdokumentet, om priser. Dette kan endres av Leverandør. Det vil forekomme skriftlige varsler, sendt på mail til bestiller, ved endringer av priser som overgår konsumprisindeksen.

Eventuelle tillegg av nye sider eller undersider som blir inkludert etter signering av avtalen og/eller oppstartsmøtet vil bli fakturert i henhold til gjeldende priser. Dette skyldes at nettsidens prissetting er basert på informasjonen vi mottok ved utarbeidelse av det opprinnelige tilbudet.

2.3 Varsler

Alle varsler eller krav etter bestemmelsene i avtalen skal gis skriftlig ved post eller epost til partenes representanter. Det skal tydelig identifiseres hva varselet eller kravet gjelder og klart angi de de rettigheter og plikter som påberopes.

2.4 Konfidensialitetsplikt

Partene plikter å bevare taushet om alle konfidensielle forhold omkring oppdraget og annet som vedrører partenes forretnings og bedriftsmessige forhold. Partene plikter å bevare taushet om opplysninger og informasjon partene får, og som partene bør forstå at den andre part ønsker skal behandles konfidensielt. Dersom en part søker bistand hos en tredjepart skal også tredjeparten pålegges slik taushetsplikt.

3. Tjenesteleveranse

3.1 Nettsider

Leverandøren skal utarbeide, levere og drifte nettsider for kunden i henhold til avtaledokumentet

3.2 E-post og domene

Kunden har selv ansvar for e-post og domene så fremt dette ikke er satt opp av Leverandør. Kunde er også ansvarlig for at det pekes mot Leverandørens nettside tjeneste. Kunde er forpliktet til å følge de domeneregler som til enhver tid måtte være fastsatt, herunder ICANN og Norid sitt regelverk.

Hvis Leverandør (Horn Media) betaler for domenet og mail vil dette bli fakturert kunde på årlig basis. Domene koster kr 39,- i måneden per domene. Mail koster kr 49,- i måneden per e-postkonto for opp til 1GB. Ved økte priser som overstiger konsumprisindeksen vil kunden bli informert om dette skriftlig.

3.3 Support

Support utøves av Leverandør i dets ordinære åpningstider. Feilmelding må sendes på e-post til kontaktperson hos Leverandør eller til mail@hornmedia.no eller per telefon. Før feilen blir meldt inn på mail eller telefon er Kunden pliktig å undersøke om feil skyldes Kundens eget utstyr, andre tredjeparter eller konfigurasjon. Dersom Kunden melder inn feil som ligger utenfor Leverandørens ansvarsområde, for eksempel feil på eget utstyr, nettverk, tjenester Leverandør ikke står for eller feil forårsaket av kunde, kan Leverandør kreve at nødvendige omkostninger forbundet med feilsøking dekkes av Kunde med gjeldende timesatser.

3.4 Backup

Leverandør tar backup av løsningen. Kunde er imidlertid selv ansvarlig for å ta backup av innhold på egne sider. Leverandør er under ingen omstendighet ansvarlig for kundens tap av data eller innhold.

3.5 Rett til endringer av tjenesten

Leverandør kan etter eget skjønn foreta nødvendige tekniske endringer og oppdateringer av tjenesten så lenge det er fordelaktig for kunde. Ved andre endringer skal Kunde bli varslet.

3.6 SLA

Leverandøren garanterer for oppetid på 99  prosent per år. Varslet nedetid eller feil på utstyr hos tredjepart utenfor Leverandørens kontroll innbefattes ikke i garantien.

3.7 Trafikkbegrensninger

Tjenesten inkluderer hosting for normal trafikk bruk og størrelse på nettsiden. Dersom Kundens nettsider genererer mer eller større enn det som blir ansett som normalt skal Kunden motta varsle om dette, med forespørsel om endringer på nettsiden eller oppgradering av avtalt løsning.

3.8 Kundens medvirkning

Kunden er ansvarlig for å rettighets erklære, samle og oversende til Leverandør alt av materiell som er nødvendig for produksjon av nettsiden, herunder bilder, logofiler, tekster m.m. Hvis Kunde uten å gi beskjed til Leverandør ikke oversender nødvendig materiell for produksjon etter to (2) purringer, har Leverandør rett til å fakturere og kreve betaling av Kunde i henhold til inngått kontrakt. Dette er på bakgrunn av avsetning av tid og ressurser hos Leverandør. Leverandør vil være pliktig til å utføre arbeid på nettsiden så lenge materiell er levert inn innen seks (6) måneder fra avtaleinngåelse. Dersom seks (6) måneder går uten at Leverandør mottar nødvendig materiell er Leverandør fristilt fra avtalen.

Dersom Kunde før start av arbeid på nettsiden avbryter inngått kontrakt kan Leverandør kreve 80 prosent av kontraktsfestet beløp samt utgifter tilknyttet hosting. Dersom arbeid har startet og kunde velger å avslutte arbeidet har leverandør rett til å kreve inngått avtalt beløp, hosting og driftsutgifter for et år.

Ved manglende betaling eller ikke levert materiell, eller på andre måter har forhindret fremgangen i prosjektet, bortfaller 100% fornøydhetsgarantien.

3.8.1

Leverandøren forutsetter at alt materiell som mottas fra kunden er rettighets erklært med gyldige lisenser og full bruksrett.

3.8.2

Ved endringer av kunden utført på egen hånd bortfaller Leverandøren sitt ansvar for at nettsiden er teknisk optimalisert for søke møtene (SEO) og at nettsiden er responsiv samt mobiltilpasset.

3.8.3

Kunden garanterer at:

I) All kundeinformasjon er korrekt og i overensstemmelse med norsk lov og god forretningsskikk.

II) Kunden innehar alle nødvendige rettigheter til kundeinformasjon som publiseres på nettsiden.

III) Kunden har lovlig behandlingsgrunnlag og oppdaterer personopplysninger cookie erklæringer som publiseres på nettsiden.

3.9

Du får inkludert:

 • Hosting på en av verdens raskeste servere som sikrer at nedlastingen av nettsiden din er lynrask. Inkludert får du utvidet CDN som sikrer at nettsiden laster raskt uansett hvor i verden du befinner deg.
 • Gratis SSL-sertifikat – dette betyr at nettsiden blir levert med sikker tilkobling.
 • Fri support alle virkedager mellom 08:00 - 16:00 på mail og telefon.
 • Vi holder nettsiden deres oppdatert i henhold til bransjestandard. Det betyr at hvis det skjer endringer fra Google, Datatilsynet og lignende går vi inn og fikser nettsiden deres kostnadsfritt. Det gjør at du slipper å følge med på disse tingene selv og best av alt; du trenger ikke betale for det.
 • Tilgang til verdens største bildearkiv i Shutterstock til bruk på deres nettside. Mangler dere bilder kan vi bruke fyll-bilder kostnadsfritt på deres nettside.
 • Vi tar jevnlig backup av nettsiden deres slik at hvis noe skulle skje har vi den oppe med en gang igjen. Samtidig passer vi på at sikkerheten til nettsiden er ivaretatt.
 • Vi garanterer 99,9 prosent oppetid på nettsiden fra våre servere.

Pris ligger på kr 599,- i måneden for vanlige nettsider og kr 999,- i måneden for nettbutikker.

3.9.1

Hvis du ønsker en time arbeid inkludert i måneden vil prisene øke til kr 999,- i måneden for nettsider og kr 1499,- i måneden for nettbutikker. Hvis du ikke har dette vil du bli fakturert per påbegynte halvtime. Prisen for ettarbeid er kr 1250,-.

3.9.2

Plugins som er valgt vil kunden være ansvarlig for å betale, hvis det ikke er avtalt at vi skal viderefakturere det til kunde.

3.9.3

Nettsider som bruker ekstra verktøy eller tar større plass enn vanlig på våre servere kan bli fakturert en høyere pris, samtidig må dette være avtalt med kunde spesifikt i deres avtale.

4. Overdragelse av avtalen og bruk av underleverandør

4.1 Overdragelse av avtalen

Leverandøren har rett til å overdra avtalen til et annet selskap uten Kundes skriftlige samtykke

4.2 Bruk av underleverandør

Leverandør forbeholder seg retten til å benytte seg av underleverandør ved opprettelse og leveranse av nettsiden. Leverandøren hefter for underleverandørens leveranser som sin egen under avtalen.

5. Immaterielle rettigheter m.m

5.1 Leverandørens rettigheter

Alle skisser, utkast og annet materiell som er produsert i henhold til signert kontrakt tilhører Leverandøren. Dersom ikke annet er spesifisert i denne kontrakt kan produktet, eller deler av det, ikke endres, overdras til andre eller kopieres til bruk i andre sammenhenger herunder overføres til andres tekniske innrettninger uten Leverandørens samtykke.

5.2 Kundens bruksrett

Kundene erverver bare bruksrett til det ferdige produktet. Bruksretten inkluderer kun produkter produsert av Leverandøren. Bruksretten gjelder ikke materiell som er kjøpt eller leid av eksterne leverandører. Her er det eksterne leverandørens avtale eller produktets egen lisens som er gjeldende.

5.3 Rettigheter til innhold på nettsiden

Kunden skal holde Leverandøren skadesløs for ethvert krav fra tredjemann som følge av brudd på personvernlovgivningen, opphavsrett og andre immaterielle rettigheter, og andre lovbrudd eller rettighetskrenkelser som kan knyttes til nettsiden eller bruk av denne.

6. Priser og betalingsbetingelser

6.1 Priser
Priser for avtalt leveranse er oppgitt i kontraktsdokumentet. Alle beløp i avtalen er oppgitt i norske kroner (om ikke annet spesifisert) og eksklusive merverdiavgift og eventuelle skatter og avgifter som kommer i tillegg.

Tjenester og leveranser utover det som fremgår av kontraktsdokumenter skjer etter Kundens skriftlige bestilling og i henhold Leverandørens alminnelige priser og leveringsvilkår.

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre samtlige priser med 60 dagers varsel. Prisene vil også justerer årlig i takt med endringen i konsumprisindeksen. Prisendringer som overgår konsumprisindeksen skal bli sendt til kunde skriftlig på mail til kontaktperson. Kunde er selv ansvarlig for holde kontaktinformasjon hos leverandør oppdatert. Prisendringer gjelder for Kunden fra og med neste fakturautsendelse.

6.2 Betalingsbetingelser

Ved faktura per e-post er Kunden ansvarlig for at oppgitt e-post adresse til enhver tid er korrekt og betjent. Faktura forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling tilkommer forsinkelsesgebyrer og eventuelle inkassosalærer etter loven.

Etableringskostnad faktureres omgående ved avtalesignering om ikke annet er spesifisert i avtalen. Drift og hosting av nettsiden faktureres også ved avtaleinngåelse om ikke annet er spesifisert.

7. Utforming, innhold og bruk av nettsidene

7.1 Innhold på nettsidene

Leverandør og underleverandører har rett til å bli navngitt på eksemplarer av produktet i tråd med navneretten og god skikk innen bransjen. Begge parter plikter ellers å innrette seg etter åndsverklovens bestemmelser.

Leverandøren forbeholder seg retten til å fjerne krenkende innhold som Kunden ikke selv har fjernet eller endret etter at Leverandøren har gitt pålegg om dette, herunder pornografisk materiale, rasehets, voldelig materiale og tilsvarende som etter Leverandør sin vurdering kan være støtende eller oppfordre til voldelig atferd.

Tilsvarende har Leverandør rett til å fjerne ethvert beskyttet materiale Kunden på forespørsel ikke kan dokumentere å ha rettigheter til å publisere på nettsidene, som for eksempel musikk, film, bilder, tekster, etc.

Leverandøren har rett til å inkludere sitt eget kart for å illustrere hvor Kundens kontaktadresse er.

7.2 Nedlastbart innhold

Leverandøren forbeholder seg retten til å fjerne nedlastbart innhold på Kundens nettside eller hjemmeområde som medfører ualminnelig høy trafikk på Leverandørens server.

7.3 Virus, malware, ondsinnet programvare m.m.

Leverandøren forbeholder seg retten til å fjerne ethvert innhold som antas å inneholde virus, malware og annen “ondsinnet” eller skadelig programvare eller kode på Leverandørens server. Ved funn av slik skadelig programvare har Leverandøren også rett til å stenge Kundens tjeneste med umiddelbar virkning.

7.4 Innhold som skaper datafeil på server

Leverandøren har rett til å ta bort ethvert innhold som medfører funksjonsfeil eller medfører unødvendig press på serveren. Nettsiden skal ikke brukes for ekstern lagring av store filer for gratis nedlastning.

7.5 Uautorisert tilgang

Enhver forsøk på å bruke Leverandørens tjenester for å få uautorisert tilgang ("hacking") til andre systemer er strengt forbudt. Det er også forbudt å forsøke å gjennomføre lignende angrep på Leverandørens egne servere eller programvare.

Hvis det skulle skje at siden blir hacket, vil Leverandøren umiddelbart varsle kunden så snart de er klar over angrepet. Kunden, som databehandler, er ansvarlig for å overholde lover og regler for personvern og GDPR, samt andre gjeldende lover og regler.

Leverandørens ansvar er begrenset til å gjenopprette nettsiden til sin opprinnelige tilstand.

8. Mislighold fra Leverandør

8.1 Varsel 

Antar Leverandør at hans ytelse ikke kan skje som avtalt, skal han innen rimelig tid gi Kunden varsel. Varselet skal angi årsaken, og så vidt mulig angi konsekvenser og når ytelsen kan rettes eller gjenopptas.

8.2 Reklamasjon ved mislighold fra Leverandør

Kunden må reklamere over misligholdskrav skriftlig uten ugrunnet opphold etter at forholdet som gir grunnlag for misligholdskrav er oppdaget for å ha sitt krav i behold. Dersom Leverandøren ikke utbedrer misligholdet innen rimelig tid og maksimum 60 dager, vil Kunden kunne opprettholde kravet om avhjelp, samt kreve enten (I) prisavslag, eller (II) heving og erstatning.

8.3 Prisavslag

Dersom Leverandøren ikke har avhjulpet mangelen/misligholdet innen rimelig tid kan Kunden kreve forholdsmessig prisavslag knyttet til vederlaget for tjenesten misligholdet gjelder.

8.4 Heving

Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Leverandørens side, og misligholdet ikke er utbedret innen 60 dager etter at Leverandøren mottok Kundens reklamasjon har Kunden rett til å heve avtalen og kreve erstatning etter pkt. 8.5.

8.5 Erstatning

Ved Leverandørens vesentlige mislighold som ikke er avhjulpet innen fristene i punkt 8.2, kan Kunden kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap med følgende begrensninger:

 1. Tapets art og omfang må være adekvat og påregnelig.
 2. Tapt fortjeneste, indirekte tap, konsekvenstap og andre følgetap, herunder tap som følge av tapt data eller feil eller manglende opplysninger på nettsiden dekkes ikke.
 3. Erstatningen kan ikke overstige det beløp eksklusive merverdiavgift som Kunden har betalt Leverandøren i inneværende avtaleperiode.

9. Kundens mislighold

Ved Kundens mislighold kan Leverandøren sende skriftlig varsel til Kunden og stanse enhver ytelse til Kunden inntil misligholdet er rettet. Dersom misligholdet varer lenger enn 21 dager, kan Leverandøren heve Avtalen eller tilby Tjenesten og kreve erstatning for sitt økonomiske tap samt merkostnader Leverandøren har hatt som følge av Kundens mislighold.

Kunden forplikter seg til å holde Leverandøren skadesløs for ethvert krav fra tredjemann som følge av Kundens innhold på nettsidene, jf. pkt. 3.8 ovenfor, herunder advokatkostnader Leverandøren pådrar seg i forbindelse med håndtering av slike krav.

10. Leverandørens stengnings rett

Leverandøren forbeholder seg ensidig rett til stenging av de leverte tjenester i følgende tilfeller:

 1. Ved kundens betalingsmislighold som vedvarer mer enn 21 dager. Dette forutsetter at Kunden har mottatt betalingspåminnelse med ny betalingsfrist som ikke er overholdt.
 2. Dersom kunden har lagt ut nettsider, innhold eller programvare som forårsaker feil eller problemer på Leverandørens tjenester, jf. pkt. 7.
 3. Ved publisering av rettsstridig materiale på Kundens nettsider, som ikke er slettet eller endret innen en rimelig frist satt av Leverandøren for retting av forholdet.
 4. Ved Kundens brudd på Leverandørens eller tredjeparts immaterielle rettigheter, jf. pkt. 5.

Leverandøren kan ikke ved noen tilfeller holdes erstatningsansvarlig for det økonomiske tap Kunden måtte bli påført som følge av stenging etter dette punktet, med mindre Leverandør har opptrådt grovt uaktsomt. Stengning gir heller ikke rett til refusjon av vederlag for tjenester etter Avtalen. Ved stengning etter dette punktet forbeholder Leverandøren seg retten til åpningsgebyr på kr 2000,- for gjenåpning av tjenestene.

11. Ansvarsbegrensninger

En Part er ikke ansvarlig for unnlatelse av plikter etter Avtalen dersom unnlatelsen skyldes omstendigheter utenfor Partens kontroll, som Parten ikke med rimelighet kunne forventes å forutse ved avtaleinngåelse, og følgende heller ikke med rimelighet kunne overvinnes. Eksempler på dette kan være endringer i lovverket eller myndighetenes praktisering, endringer i myndighets fastsatte vilkår gjennom enkeltvedtak, tredjeparts pålegg om begrensninger i bruk av data.

Leverandøren skal være fri for erstatningsansvar for ethvert følgetap kunden eller tredjepart påføres som følge av at tjenestene er utilgjengelige, herunder tap av data, omsetningstap eller feil på leveranse fra underleverandører.

12. Force Majeure

Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for skade som Kunden måtte lide som en direkte eller indirekte følge av force majeure. Som force majeure regnes blant annet krig, mobilisering, naturkatastrofer, streik, lockout, brann, vannskade, handelsrestriksjoner, omfattende virus- eller hackerangrep, samt andre uforutsette omstendigheter som Leverandøren ikke ved rimelige anstrengelser kunne forhindret. Ved force majeure suspenderes Leverandørens forpliktelser under Avtalen så lenge force majeure tilstanden varer. Dersom force majeure forhindrer leveranse utover 60 dager står begge Parter fritt til å tre ut av avtalen. Kunden har i så tilfelle rett til refusjon av vederlaget for den gjenværende avtaleperioden fra force majeure inntrådte.

13. Avtalens varighet - oppsigelse

Det er ingen bindingstid på avtalen, samtidig blir alt av hosting fakturert en gang i året og leverandør betaler for servere på forhånd. Det betyr at kunde er ansvarlig for å si opp avtalen skriftlig innen 30. oktober hvert år for å ikke bli fakturert for drift på nettsiden følgende år.

Dersom avtalen ikke sies opp innen fristen faktureres kunden for nye 12 måneder i henhold til gjeldende priser og avtalevilkår. Avtalen kan når som helst sies opp av leverandøren med 14 dagers skriftlig varsel dersom kunden har innstilt sine betalinger, ved tvangsoppløsning, konkurs eller forhandling og tvangsakkord.

14. Tvister

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen reguleres i sin helhet av norsk rett. Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av denne avtalen, skal denne søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem vedtas Oslo tingrett som rett verneting.

02)
Markedsføring
pluss-symbol

 Standard avtalevilkår for Horn Media Group AS Markedsføring – 01.01.2021

 1. Avtalens parter

Partene i denne avtalen er:

Horn Media Group AS (leverandør) org nr 977315093

Kunden som angitt i kontraktsdokumentet og som har bekreftet avtalen (Kunden)

 1. Avtaledokumenter og avtaleinngåelse

Denne avtalen består av følgende dokumenter: Kontraktsdokumentet, disse standardvilkårene og eventuelle skriftlige endringsavtaler. Ved motstrid mellom dokumentene skal kontraktsdokumentet ha forrangen. Avtalen er kun bindende når Leverandøren har mottatt kontraktsdokumentet bekreftet enten skriftlig eller på mail fra Kunden. Alle avtaler inngått med leverandøren skal gjøres skriftlig herunder fysisk signatur eller digital bekreftelse. Eventuelle endringer i eksisterende avtale skal gjøres skriftlig i form av ny avtale eller skriftlig endringsavtale. Personen som inngår avtalen eller endringer i avtalen bekrefter at han/hun har signaturrett for Kunden.

2.1 Avtalevilkår

Dette dokumentet beskriver vilkår for alle tjenestene til Horn Media relatert til markedsføring.

2.2 Konfidensialitetsplikt

Partene plikter å bevare taushet om alle konfidensielle forhold omkring oppdraget og annet som vedrører partenes forretnings og bedriftsmessige forhold. Partene plikter å bevare taushet om opplysninger og informasjon partene får, og som partene bør forstå at den andre part ønsker skal behandles konfidensielt. Dersom en part søker bistand hos en tredjepart skal også tredjeparten pålegges slik taushetsplikt. Horn Media kan bruke navnet til kunde i markedsføring, men hvis det inngående skal bli skrevet dokumentasjon rundt samarbeidet til bruk i markedsføring må det være med godkkjennelse av kunde.

3. Tjenesteleveranse

Leverandøren skal utarbeide, levere og drifte markedsføringen etter beste evne i henhold til kontrakten og etter Google og andre kanaler sine retningslinjer.

Horn Media stilles ikke ansvarlig dersom kampanjer blir stoppet som følge av at produktet/tjenesten som markedsføres ikke følger retningslinjene til Google eller andre kanaler. Horn Media er heller ikke ansvarlige for kampanjer som blir stoppet på grunn av tekniske feil hos Google.

Kunden kan ikke legge til andre mediebyråer på kontoer som er satt opp og styres av Horn Media.

Horn Media gir ikke administratortilgang til kontoene.

Dersom kunden vil avslutte samarbeidet med Horn Media blir kontoen avsluttet og slettet. Har kunden satt opp kontoen selv vil eierskapet tilbakeføres til kunden.

Horn Media er heller ikke ansvarlig for å forlenge tjenesteperioden hvis kunden er ansvarlig for utsettelser eller av andre grunner forhindrer Horn Media å kunne levere avtalt arbeid. Horn Media krever også betaling i henhold til avtalen uavhengig om arbeidet har blitt utført eller ikke, hvis kunden selv er skyld i forsinkelsene.

3.1 Kundens medvirkning

Kunde er ansvarlig for og holde kort, gi tilganger  og holde annet oppdatert som er nødvendig for at leverandør skal kunne utføre arbeidet. Kunden vil motta purringer fra Horn Media, men Horn er ikke ansvarlig for at leveransen stopper opp.

Horn Media står ikke ansvarlig for hvilke produkter som blir markedsført eller innholdet på nettsidene. Kunden står selv ansvarlig for å oppgi riktig informasjon og sørge for at produktet/tjenesten følger Norges lover ift markedsføring samt at det innfrir Google sine retningslinjer for hva som kan markedsføres.

Ved krav om spesielle tillatelser for å markedsføre et produkt er kunden selv ansvarlig for å skaffe nødvendige tillatelser. Dokumentasjon på tillatelse skal leveres skriftlig.

4. Overdragelse av avtalen og bruk av underleverandør

4.1 Overdragelse av avtalen

Leverandøren har rett til å overdra avtalen til et annet selskap uten Kundes skriftlige samtykke

4.2 Bruk av underleverandør

Leverandør forbeholder seg retten til å benytte seg av underleverandør ved opprettelse og leveranse av nettsiden. Leverandøren hefter for underleverandørens leveranser som sin egen under avtalen.

6. Priser og betalingsbetingelser

6.1 Priser

Priser for avtalt leveranse er oppgitt i kontraktsdokumentet. Alle beløp i avtalen er oppgitt i norske kroner (om ikke annet spesifisert) og eksklusive merverdiavgift og eventuelle skatter og avgifter som kommer i tillegg.

Tjenester og leveranser utover det som fremgår av kontraktsdokumenter skjer etter Kundens skriftlige bestilling og i henhold Leverandørens alminnelige priser og leveringsvilkår.

6.2 Betalingsbetingelser

Ved faktura per e-post er Kunden ansvarlig for at oppgitt e-post adresse til enhver tid er korrekt og betjent. Faktura forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling tilkommer forsinkelsesgebyrer og eventuelle inkassosalærer etter loven.

Hvis ikke annet er spesifisert faktureres alle avtaler 50% ved avtaleinngåelse 25% prosent etter 3 måneder og 25% etter 6 måneder.

6.3 Fakturering av utlegg

Ved fakturering av utlegg, pålegger Horn Media et adminstrasjonsgebyr på 2,5%. i bakgrunn av arbeid med avstemning og annet administrering av utlegget.

Dette gebyret avregnes og faktureres eller tilbakebetales to ganger årlig i henhold til det faktiske forbruket, datoene for avregning er satt til henholdsvis 1. juni og 1. januar.

7. Force Majeure

Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for skade som Kunden måtte lide som en direkte eller indirekte følge av force majeure. Som force majeure regnes blant annet krig, mobilisering, naturkatastrofer, streik, lockout, brann, vannskade, handelsrestriksjoner, omfattende virus- eller hackerangrep, samt andre uforutsette omstendigheter som Leverandøren ikke ved rimelige anstrengelser kunne forhindret. Ved force majeure suspenderes Leverandørens forpliktelser under Avtalen så lenge force majeure tilstanden varer. Dersom force majeure forhindrer leveranse utover 60 dager står begge Parter fritt til å tre ut av avtalen. Kunden har i så tilfelle rett til refusjon av vederlaget for den gjenværende avtaleperioden fra force majeure inntrådte.

8. Avtalens varighet - oppsigelse

Alle avtaler har en varighet på 12 måneder om ikke annet er spesifisert i kontrakten. Det er ingen automatisk fornyelse om det ikke er spesifisert i kontrakten.

I perioden på 12 måneder kan ikke kunden si opp avtalen da det er satt av tid i vår prosjektkalender til og utføre inngått avtale.

9.1 Varsel

Antar Leverandør at hans ytelse ikke kan skje som avtalt, skal han innen rimelig tid gi Kunden varsel. Varselet skal angi årsaken, og så vidt mulig angi konsekvenser og når ytelsen kan rettes eller gjenopptas.

9.2 Reklamasjon ved mislighold fra Leverandør

Kunden må reklamere over misligholdskrav skriftlig uten ugrunnet opphold etter at forholdet som gir grunnlag for misligholdskrav er oppdaget for å ha sitt krav i behold. Dersom Leverandøren ikke utbedrer misligholdet innen rimelig tid og maksimum 60 dager, vil Kunden kunne opprettholde kravet om avhjelp, samt kreve enten (I) prisavslag, eller (II) heving og erstatning.

9.3 Prisavslag

Dersom Leverandøren ikke har avhjulpet mangelen/misligholdet innen rimelig tid kan Kunden kreve forholdsmessig prisavslag knyttet til vederlaget for tjenesten misligholdet gjelder.

9.4 Heving

Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Leverandørens side, og misligholdet ikke er utbedret innen 60 dager etter at Leverandøren mottok Kundens reklamasjon har Kunden rett til å heve avtalen og kreve erstatning etter pkt. 8.5.

9.5 Erstatning

Ved Leverandørens vesentlige mislighold som ikke er avhjulpet innen fristene i punkt 8.2, kan Kunden kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap med følgende begrensninger:

 1. Tapets art og omfang må være adekvat og påregnelig.
 2. Tapt fortjeneste, indirekte tap, konsekvenstap og andre følgetap, herunder tap som følge av tapt data eller feil eller manglende opplysninger dekkes ikke.
 3. Erstatningen kan ikke overstige det beløp eksklusive merverdiavgift som Kunden har betalt Leverandøren i inneværende avtaleperiode.